Façade en verre étiquetée 01-200x.jpg
Façade en verre étiquetée 01-200x.jpg © Jörg Hempel
Artikel: Baunetz Wissen
Stadt: Berlin, Deutschland
Datum: 08 / 2007
Bildrechte: Jörg Hempel

Façade en verre étiquetée: Salle des lumières du monastère de Wedinghausen à Arnsberg