Dialogue des toits 01-200x.jpg
Dialogue des toits 01-200x.jpg © Jörg Hempel
Dialogue des toits 02-200x.jpg
Dialogue des toits 02-200x.jpg © Jörg Hempel
Zeitschrift: DB Deutsche Bauzeitung
Stadt: Stuttgart, Allmond
Datum: 09 / 2014
Bildrechte: Jörg Hempel

Dialogue des toits: Extension du musée à Arnsberg