Flexibility and users needs 01-200x.jpg
Flexibility and users needs 01-200x.jpg © Wilfried Dechau
Buch: KALHÖFER & KORSCHILDGEN
Verlag: Sala editori s.a.s., Pescara
Stadt: Milano, Italien
Datum: 01 / 2008
Bildrechte: Wilfried Dechau, Rolf Brunsendorf, Jörg Zimmermann, Jörg Lange, Jörg Hempel, Stefan Thurmann, Prof. Carsten Gliese

Flexibility and users needs: Flexibilität und Nutzungsanforderungen